menu

LAG Natječaj TO 2.1.1.- ZATVOREN

LAG Natječaj TO 2.1.1.- ZATVOREN

16. kolovoza 2018.

 

OBJAVLJEN NATJEČAJ

Lokalna akcijska grupa „SAVA“ objavila je natječaj za provedbu tipa operacije 2.1.1. "Potpora razvoju opće društvene infrastrukture te poboljšanju uvjeta života na ruralnom prostoru" sukladno „Lokalnoj razvojnoj strategiji Lokalne akcijske grupe „SAVA“ 2014.-2020.“ u ukupnom iznosu od 2.455.200,00 HRK.

Svrha Natječaja je Poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno - ekonomske održivosti kroz potporu ulaganjima u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu.

Podnošenje prijava na ovaj natječaj traje od poštom od 16. rujna 2018.,  do 31.listopada 2018. godine, a sva pitanja mogu se postavljati do 21. listopada isključivo na e-mail adresu LAG-a SAVA (info@lagsava.hr) sukladno tekstu natječaja.

Osnovne informacije o natječaju:

Najniža ukupna vrijednost projekta i javne potpore iznosi 30.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Najviša ukupna vrijednost projekta iznosi 100.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Intenzitet potpore za tip operacije Potpora razvoju opće društvene infrastrukture te poboljšanju uvjeta života na ruralnom prostoru   ovisi o  vrsti prijavitelja te klasifikaciji naselja u skladu s Lokalnom razvojnom strategijom iz Priloga VIII. ovog Natječaja  te iznosi:

a) do 80 % od ukupnih prihvatljivih troškova za ulaganje koje se nalazi I. i II. Skupinu naselja.

b) do 90 % od ukupnih prihvatljivih troškova za ulaganje koje se nalazi u  III. i IV. Skupini naselja.

 Intenzitet javne potpore može se uvećati za dodatnih 10 postotnih bodova u sljedećim slučajevima, i to za:

a) ulaganja u kojima je prijavitelj udruga/organizacija civilnog društva,

b) ulaganja koja se odnose na društvene domove, kulturne centre, dječja igrališta, objekte za organizirani odgoj, obrazovanje i zaštitu djece do polaska u osnovnu školu,

Maksimalni intenzitet kombinirane potpore ne smije prijeći 100 posto od ukupno prihvatljivih troškova

Nositelj projekta mora imati sjedište/prebivalište na području Lokalne akcijske grupe „SAVA“ te se ulaganje mora također izvršiti na tom području.

 

Tekst natječaja i svi pripadajući obrasci i prilozi nalaze se na linku:NATJEČAJ TO 2.1.1 (rar datoteka)., a dostupni su i u nastavku teksta:

Tekst Natječaja TO 2.1.1.

Obrazac A. Prijavni obrazac

Obrazac B. Plan nabave - Tablica troškova i izračuna potpore

Predložak za izračun

1. Prilog I - Dokumentacija za podnošenje prijave projekta

2. Prilog II-Lista prihvatljivih troškova.

3. Prilog III - Opis projekta

4. Prilog IV - Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka jednostavne nabave

5. Prilog V - Uputa MZOIE

6. Prilog VI - Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza

7. Prilog VII - Izjava o statusu nositelja projekta temeljem Zakona o javnoj nabavi

8.- Prilog VIII- klasifikacija naselja

8.- Prilog IX- Pojašnjenje kriterija odabira

 

IZMJENA TEKSTA NATJEČAJA I PRILOGA IX.

12.9.2018.

U tekstu objavljenog Natječaja bilo je navedeno kako će se prijave zaprimati od 16.rujna, no kako je 16. rujan nedjelja, tekst se ispravlja na način da se prijave podnose od 17. rujna do 31. listopada 2018.

Ispravljena verzija teksta Natječaja dostupna je na sljedećoj poveznici:

Ispravljeni tekst Natječaja TO 2.1.1.

U prilogu br. IX tekst se ispravlja u sljedećim rečenicama:

- 5 bodova ukoliko je projekt/operacija za koji je podnesen Zahtjev za potporu izgradnja novih građevina sa ili bez opremanja

Kada je u jednom Zahtjevu za potporu odnosno projektu/operaciji navedena i rekonstrukcija postojeće građevine i izgradnja nove, korisnik dobiva 15 bodova.

Sa sljedećim:

- 10 bodova ukoliko je projekt/operacija za koji je podnesen Zahtjev za potporu izgradnja novih građevina sa ili bez opremanja

Kada je u jednom Zahtjevu za potporu odnosno projektu/operaciji više tipova ulaganja, Korisnik ostvaruje bodove sukladno tipu ulaganja koja nosi najveći broj bodova.

Ispravljena verzija priloga IX dostupna je na sljedećoj poveznici:

Prilog IX: Pojašnjenje kriterija odabira-ispravljena vezija 12.9.2018.

IZMJENA NATJEČAJA

24.10.2018.

Upravni Odbor LAG-a SAVA, na svojoj 30 sjednici donio je Odluku o izmjeni Natječaja  za provedbu tipa operacije 2.1.1. "Potpora razvoju opće društvene infrastrukture te poboljšanju uvjeta života na ruralnom prostoru" sukladno „Lokalnoj razvojnoj strategiji Lokalne akcijske grupe „SAVA“ 2014.-2020.“

Izmjenjeni Natječaj te sva potrebna dokumentacija nalazi se u Dokumentima. 

Napominjemo kako su sve izmjene u Natječaju, Prilozima i obrascima naznačene crvenom bojom, a svi izmjenjeni dokumenti u nazivu sadre dodatak izmjena 24.10.2018.

VAŽNA NAPOMENA VEZANA UZ IZMJENU NATJEČAJA:

25.10.2018.

Prilikom učitavanja izmjenjene dokumentacija, učitan je pogrešan Obrazac B.

Obrazac B moete preuzeti u Dokumentima.

Ispričavamo se radi eventualno nastalih neugodnosti.

OBAVIJEST - 31.10.2018.

obavještavamo Vas kako ćemo prihvatiti sve Odluke Gradskih/Općinskih vijeća donesene do 24.10.2018. koje sadrže prvobitni Prilog III-Opis projekta, kako Odluke ne bi trebale biti ponovno na dnevnom redu Vaših vijeća.

Sve ostale Općine i Gradovi koji do trena donošenja izmjene Natječaja, nisu donijeli Odluku na svojim Vijećima, dužni su Odluci priložiti izmjenjeni Prilog III objavljen 24.10

Napominjemo kako neovisno o datumu održavanja sjednice Vijeća, svi prijavitelji koji do 24.10. nisu poslali svoje prijave projekata, moraju koristiti izmjenjen Obrazac B-plan nabave

PITANJA I ODGOVORI:

1.  Da li je prihvatljiv projekt isključivo energetska obnova zgrade
 tj. promjena vanjske omotnice (fasade)

Prihvatljivi projekti su građenje (izgradnja nove građevine i/ili rekonstrukcija postojeće građevine) i/ili opremanje. Navedeni projekt promjene fasade je prihvatljiv u slučaju da se radovi promjene fasade na građevini dječjeg vrtića odnose na rekonstrukciju postojeće građevine sukladno Zakonu o gradnji i Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima. Nositelj projekta u skladu s time obvezan je dostaviti dokumentaciju propisanu Prilogom I. aktiviranog LAG Natječaja za tip operacije 7.4.1. (glavni projekt/idejni projekt/troškovnik projektiranih radova/instalacija te izjavu ovlaštenog projektanta i dokaz postojeće građevine ako je primjenjivo i dr.) iz koje je jasno vidljivo da je predmet ulaganja rekonstrukcija postojeće građevine, tj. u ovome slučaju rekonstrukcija građevine dječjeg vrtića. U slučaju da se radovi promjene fasade na građevini dječjeg vrtića, sukladno propisima kojima se uređuje gradnja, odnose na održavanje postojeće građevine, isto u skladu s Pravilnikom o provedbi mjere 7 i LAG Natječajem za tip operacije 7.4.1. nije prihvatljivo.

2. 

Mogu li se na naš natječaj prijaviti projekti ukupne vrijednosti ispod 100.000 EUR-a koji su već dio financiranja ostvarili iz drugog nacionalnog  izvora (Ministarstva), i ukoliko da, da li je potrebno izraditi dva odvojena troškkovnika ili je moguće u prijavi sve što je sufinancirano iz drugog izvora samo svrstati u neprihvatljive troškove. 

Prema definiciji iz članka 2. stavak 1. Pravilnika o provedbi mjere 7, projekt je skup aktivnosti koje predstavljaju cjelokupnu i sveobuhvatnu investiciju, a sastoje se od prihvatljivih i neprihvatljivih troškova te pripada određenom tipu operacije. Na predmetnom natječaju prijavitelj mora prijaviti ukupan iznos projekta što predstavlja cjelokupni projekt sa svim troškovima (prihvatljivim i neprihvatljivim). Pravilnik o provedbi mjere 7 u čl. 4. navodi da  je korisnik u zahtjevu za potporu/zahtjevu za isplatu obvezan dati izjavu o bespovratnim sredstvima dodijeljenim od strane središnjih tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te svake pravne osobe koja dodjeljuje državne potpore za iste prihvatljive troškove u okviru podmjere za koju je podnio zahtjev za potporu, te da će se korisniku umanjiti iznos javne potpore ako su mu dodijeljena bespovratna sredstva za iste prihvatljive troškove. Troškove koji su sufinancirani iz drugih sredstava korisnik treba prikazati kao neprihvatljive troškove koji se kao takvi neće financirati iz sredstava dodijeljenih na predmetnom natječaju.

3. 

Na natječaj LAG-a za TO 7.4.1. planira se prijaviti dječji vrtić za opremanje područnog objekta na području Općine Brdovec. Vlasnik vrtića je Grad Zaprešić, i u tijeku je odvajaje vrtića kojim bi područni objekti na području Općine Brdovec postali novi vrtić i vlasnik bi bila Općina Brdovec. Obzirom da bi se nad područnim vrtićem čiji je trenutno vlasnik Grad Zaprešić promjenio osnivać te bi osnivać u 2019.-toj postala Općina Brdovec, smatra li se navedeno kršenjem uvijeta kako nije dozvoljena promjena vlasništva ili obzirom da je riječ o promjeni osnivaća koji ostaje  tijelo javne lasti, isti uvijek ostaje zadovoljen.

Ako se na natječaj prijavi ustanova dječjeg vrtića, ista bi morala zadržati uvjet prihvatljivosti korisnika na način da i nakon promjene osnivača i dalje ostaje prihvatljivi korisnik, to jest ''javna ustanova neprofitnog karaktera čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave'' (neovisno o tome je li osnivač ostao isti ili je neka druga JLS).

Nadalje, Pravilnik o provedbi mjere 7 u čl. 30. navodi da korisnik u tipu operacije 7.4.1. mora biti vlasnik građevine koja je predmet ulaganja ili isti mora dokazati pravni interes. S obzirom da se pravni interes dokazuje u trenutku prijave na Natječaj, nije jasno kako će ustanova dječjeg vrtića dostaviti propisanu dokumentaciju (na primjer ugovor s vlasnikom građevine sklopljen na najmanje 10 godina od prijave na natječaj), ako je upravo u tijeku postupak odvajanja područnog vrtića.

Dokaz pravnog interesa kao i sva druga dokumentacija može biti predmetom kasnijih provjera i kontrola, na način da je prvobitno dostavljena dokumentacija i dalje važeća. Na primjer, ako se kao dokaz pravnog interesa dostavlja ugovor o osnivanju prava građenja, ugovor o najmu ili ugovor o upravljanju, korisnik bi morao imati važeće ugovore ili nove ugovore, ovisno o tome tko je (novi) vlasnik građevine. Osim svega navedenog, neovisno o odredbama Pravilnika i Natječaja, prijavitelj bi morao posjedovati svu zakonom propisanu dokumentaciju, dozvole i rješenja.

4.

Poštovani,

 

Molimo Vas pojašnjenje dokumentacije po Natječaju za TO 2.1.1. "Potpora razvoju opće društvene infrastrukture te poboljšanju uvjeta života na ruralnom prostoru".

  1. Je li grad kao obveznik javne nabave obvezan provoditi postupak jednostavne nabave (predmet nabave vrijednosti veće od 35.000,00 kuna) za odabir izvođača radova preko Agronet sustava ili provodi postupak sukladno zakonu o javnoj nabavi i vlastitom Pravilniku o provedbi postupka jednostavne nabave?
  2. Budući da grad mora označiti bodove po kriiterijima odabira i priložiti prijavi kako da kvalificiramo naš projekt „Uređenja dječjeg igrališta“ kao ulaganje u opremanje ili  ulaganje u građenje. Projekt obuhvaća građevinske radove na uređenju dječjeg igrališta (pripremne radove, zemljanje radove, betonske radove, gornji stroj i bravarske radove) kao i nabavu opreme (urbana oprema, igrala i rasvjetu) te hortikulturno uređenje. Budući se radi o uređenju dječjeg igrališta ne radi se o tipičnom građenju. Lokacija na kojoj će se urediti buduće dječje igralište je sada travnata zelena površina.

Unaprijed se zahvaljujemo na odgovoru.

Poštovani

 

Sukladno Prilog IV - Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka jednostavne nabave dužni ste navedenu nabavu provesti putem Agronet sustava.

 

Vezano uz bodovanje, Ispravljenim tekstom Natječaja TO 2.1.1. određeno je;

Kada je u jednom Zahtjevu za potporu odnosno projektu/operaciji više tipova ulaganja, Korisnik ostvaruje bodove sukladno tipu ulaganja koja nosi najveći broj bodova.

Ispravljena verzija priloga IX dostupna je na sljedećoj poveznici:

Prilog IX: Pojašnjenje kriterija odabira-ispravljena vezija 12.9.2018.

 

 

25.10.2018.

Sukladno Obrascu A. Prijavni obrazac_izmjena 24.10.2018. (točka IV.5.) Prijavitelj ostvaruje pravo na potporu u intenzitetu kako je propisano Lokalnom razvojnom strategijom i Natječajme LAG-a Sava.

U Obrascu B. Plan nabave – Tablica troškova i izračuna potpore_izmjena 24.10.2018. intenzitet potpore (red O) izračunava se sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17).

Dakle intenzitet potpore u Obrascu A različit je od intenziteta potpore u Obrascu B.

Pitanje je - primjenjuje li se/upisuje li se intenzitet potpore iskazan u Obrascu A (dobiven u skladu s Lokalnom razvojnom strategijom i Natječajme LAG-a Sava) i u OBRASCU B?

.

Nadalje, kako je izmjenama Natječaja LAG-a Sava (od datuma 24.10.2018., verzija 1.2.) propisano „Najviša ukupna vrijednost projekta iznosi 100.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti (bez PDV-a), neovisno o tome ima li nositelj projekta pravo na mogućnost odbitka pretporeza ili ne.“ Predmetno znači da je najviši mogući ukupni iznos projekta za Prijavitelja koji nema pravo odbitka pretporeza – 930.000,00 HRK?

25.10.2018.

Prilikom učitavanja izmjenjene dokumentacija, učitan je pogrešan Obrazac B.

Obrazac B moete preuzeti u Dokumentima.

Ispričavamo se radi eventualno nastalih neugodnosti.

 

Najviša ukupna vrijednost projekta iznosi 100.000 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti bez PDV-a neovisno o tome ima li nositelj pravo na odbitak pretporeza ili ne. Dakle ukupna vrijednost projekta s uračunatim PDV-om od 25% iznosi 125.000 EUR-a, tj. 930.000 HRK

Poštovani,

molim vas odgovore na slijedeća pitanja.

1. Prema Uputama najniža ukupna vrijednost projekta i javne potpore iznosi 30.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Da li to znači:

- da prijavitelj/korisnik treba minimalno primiti 30.000 EUR tj. ukoliko prijavitelj može dobiti 90% potpore onda projekt mora ukupno vrijediti 33.000 EUR gdje će 30.000 (90%) dobiti kao minimalnu potporu a 3.000 EUR (10%) sufinancirati?

- ukoliko vrijednost nabavljenih radova/ opreme i usluga u fazi provedbe bude manja od 30.000 EUR (npr. zbog nižih ponuđenih cijena preko Agronet-a) da li korisnik gubi pravo na potporu jer je vrijednost niža od minimalnih 30.000 EUR?

2. Prema uputama za izračun potpore se koristi zadnji tečaj koji je Europska središnja banka odredila prije 1. siječnja godine u kojoj se donosi Odluka o odabiru projekta. Obzirom da će navedena Odluka najvjerojatnije biti donesena nakon 1.siječnja 2019.god koji točno tečaj koristiti:

- tečaj za prosinac 2017.  ili

- tečaj za prosinac 2018. (koji neće biti poznat do roka predaje projektnih prijava)

- tečaj za neki drugi mjesec

Lijepi pozdrav

Poštovani,

 

Potpora koju dodjeljuje LAG je fiksan i iznosi 30.000,00 EUR-a, dakle ukoliko korisnik ostvaruje potporu od 30.000,00 EUR-a a ima pravo na 90 % sufinanciranje, tada mu ukupna vrijednost projekta mora biti minimalno 33.333,33 EUR-a. Prilikom izrade troškovnika, odgovornost je korisnika prikazati realne troškove kako se ne bi dogodila situacija koju opisujete, tj da kod provedbe vrijednost Projekta padne ispod najniže prihvatljive vrijednosti projekta.

 

Tečaj koji koristite je tečaj za prosinac 2017. obzirom da u ovom preiodu ne možete koristiti tečaj za prosinac 2018, neovinsko o tome kada će biti izdane Odluke. 

Prilikom izdavanja Odluka, postupit će se sukladno uputama APPRRR-a vezano uz eventualne promjene tečaja.

INFORMATIVNA RADIONICA

Informativna radionica održat će se u LAG-u SAVA  u petak 14. rujna 2018. godine s početkom u 11:00 sati.

Radionica je namijenjena konzultantima te predstavnicima JLS-ova koji će raditi na pripremi i prijavi projekta. 

Prijave na radionicu su obavezne i vrše se putem maila info@lagsava.hr 

Fotografije

Dokumenti

KLUB

1

Sudjelujemo na radionici u Ministarstvu poljoprivrede na kojoj se predstavlja Mjera 6.2.1.,te 4.1.1. Traži se mjesto...

insert_photo

Poziv zainteresiranim poljoprivrednim proizvođačima s područja LAG-a SAVA: Zagrebačka županija na jesen planira...

insert_photo
1

/POZIV NA PREDSTAVLJANJE NATJEČAJA LAG-a ZA MALE POLJOPRIVREDNIKE/ LAG SAVA poziva sve zainteresirane...

insert_photo
1

/JAVNI POZIV/ Pozivamo sve zainteresirane stručnjake i stručnjakinje da se prijave za sudjelovanje u radu...

insert_photo

/OBJAVLJEN PRVI LAG NATJEČAJ/ 21. ožujka 2018. LAG SAVA objavio je prvi Natječaj namjenjen malim poljoprivrednim...

insert_photo
1

SKUPŠTINA LAG-a SAVA DONIJELA ODLUKU O POVEĆANJU ALOKACIJE ZA TO 1.1.1. Obaviještavamo Vas kako je Skupština LAG-a...

insert_photo
1

/ZAPOČEO PROJEKT JOB COLLEGE SAVA/ 14. svibnja 2018. godine započeo je s provedbom projekt JobCollege Sava, kojeg...

insert_photo
Facebook Twitter Google plus
share
keyboard_backspace search print QR arrow_upward