Lag Sava

menu

Lag Sava

Lag Sava

Lokalna akcijska grupa (LAG) je partnerstvo predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora određenog ruralnog područja koje je osnovano s namjerom izrade i provedbe lokalne razvojne strategije tog područja, a čiji članovi mogu biti fizičke i pravne osobe.
LAG funkcionira na mehanizmima LEADER pristupa. Cilj LEADER pristupa je promicanje ruralnog razvoja putem lokalnih inicijativa i partnerstva.

Struktura LAG-a sastavljena je od Skupštine, Predsjednika i dva podpredsjednika, Upravnog i nadzornog odbora.

SKUPŠTINA udruge najviše je tijelo upravljanja. Sastoji se od predstavnika javne, gospodarske i civilne interesne skupine. Skupština LAG-a SAVA broji 66 članova. Popis članova dostupan je u dokumentima
 

KAKO POSTATI ČLAN U ČETIRI KORAKA?

 1. Osmisliti svoju projektnu ideju
 2. Utjecati na zajednicu
 3. Ispuniti pristupnicu
 4. Uključiti se u rad

Članom udruge mogu postati jedinice lokalne samouprave, znanstvene i stručne ustanove, udruge i druge pravne osobe te državljani Republike Hrvatske koji pokažu interes da se bave djelatnostima udruge, a koji potpišu pristupnicu te prihvate Statut udruge. Pravne osobe članstvo u udruzi ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe. Članovi udruge moraju imati sjedište odnosno prebivalište na geografskom području iz članka 3. Statuta LAGA.

Udruga se sastoji od:

 • Aktivnih članova: Aktivni članovi sudjeluju u sastancima udruge i imaju pravo glasa. Oni se imaju pravo kandidirati za članove tijela udruge.
 • Pridruženih članova: Pridruženi članovi mogu biti zainteresirani poduzetnici, udruge i građani koji su zainteresirani za promidžbu i razvoj kraja koji udruga zastupa. Pridruženi članovi imaju pravo prisustvovati i bez prava glasa aktivno sudjelovati na sastancima i sjednicama na koje su pozvani. Član Upravnog odbora izabran na prijedlog pridruženih članova sudjeluje u odlučivanju ravnopravno s ostalim članovima Upravnog odbora.

Članovi udruge imaju pravo:

 • sudjelovati u aktivnostima udruge,
 • biti informirani o radu udruge i materijalno financijskom poslovanju,
 • sudjelovati u radu Skupštine ukoliko imaju pravo glasa, imaju pravo
 • birati i biti birani.

Članovi udruge imaju dužnost:

 • poštovati odredbe Statuta udruge
 • poštovati odluke tijela udruge
 • plaćati redovito godišnju članarinu

Članstvo u LAG-u je dobrovoljno.
Odluku o primanju u redovito članstvo donosi Upravni odbor na temelju pristupnice, molbe ili pismenog zahtjeva osobe koja želi postati član LAG-a. Odluka Upravnog odbora mora biti donesena najkasnije tri mjeseca od primitka zahtjeva. Prigovor na odluku Upravnog odbora o primanju ili ne primanju u članstvo podnosi se Skupštini udruge u roku od 8 dana od dana kada je podnositelj molbe ili prijedloga obaviješten o odluci Upravnog odbora. Skupština o prigovoru odlučuje na svom prvom narednom zasjedanju. Odluka Skupštine je konačna.

Fotografije

Sufinanciranje projekta od strane EU

Dokumenti

Novosti

Facebook Twitter Google plus
share
keyboard_backspace search print QR arrow_upward