menu

Natječaji na nacionalnoj razini

Natječaji na nacionalnoj razini

LAG SAVA prati sve objavljene natječaje na lokalnoj i nacionalnoj razini.

Trenutno aktualne natječaje možete vidjeti u sljedećoj tablici

    tablica ažurirana: 15.3.2019.      
ROK ZA PRIJAVU NATJEČAJ RASPISALA NAZIV NATJEČAJA PRIJAVITELJI SREDSTVA LINK ZA INFO
20.3.2019. Zaklada Kultura Nova Program podrške 2019. Udruge i umjetničke organizacije Ukupno:150.000,00kn
-osmišljavanje međunarodnih suradničkih projekata do 15.000 kn
-putovanje u inozemstvo radi selekcije programa do 15.000 kn
https://tinyurl.com/y33wyb4b
22.3.2019. APPRRR TIP OPERACIJE 16.4.1. KRATKI LANCI OPSKRBE I LOKALNA TRŽIŠTA Prihvatljivi korisnici su operativne skupine koju čine najmanje dva partnera. Ukupna alokacija: 800.000,00HRK https://tinyurl.com/ybehdptk
31.3.2019. APPRRR 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“, tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala Fizičke osobe
Gospodarski subjekti
Poljoprivredni gospodarski subjekti
Ukupna alokacija: 35.000.000,00 kn https://tinyurl.com/yyv6er4e
1.4.2019. LAG SAVA TO 1.1.2. ''Potpora razvoju i modernizaciji poljoprivrednih gospodarstava'' -fizička i pravna osoba upisana u Upisnik poljoprivrednika
-proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija
Ukupna alokacija:1.129.095,00 HRK
Min:10.000,00 EUR
Max:30.000,00 EUR
https://tinyurl.com/y3gf2p7t
11.4.2019. Zagrebačka županija Javni natječaj za financiranje projekata udruga i drugih neprofitnih organizacija u području zaštite okoliša i prirode u 2019. godini - udruge i neprofitne organizacije sa sjedištem u Zagrebačkoj županiji Ukupna alokacija: 300.000,00 HRK Min: 5.000,00 kn Max: 40.000,00 kn https://tinyurl.com/y2tv6t5b
29.4.2019. APPRRR 4.3.1. INVESTICIJE U OSNOVNU INFRASTRUKTURU JAVNOG NAVODNJAVANJA JLS Alokacija: 332.000,00EUR
Min: 1.113.000,00 eura
Max: 111.300.000,00 eura
Intenzitet potpore: 100%
https://tinyurl.com/y5dkzjz4
10.5.2019. APPRRR Natječaj za provedbu tipa operacije 4.4.1. “Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša” Neprofitne organizacije
Javna tijela (ministarstva i agencije)
Poljoprivredni gospodarski subjekti
Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 70 milijuna kuna. Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 400 eura, a najviša 150 tisuća eura. Intenzitet potpore po projektu iznosi do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. https://tinyurl.com/ycb2pvzu
1.7.2019. APPRRR Natječaj za tip operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“ Šumoposjednici, udruženja šumoposjednika/šumovlasnika, trgovačka društva, druge pravne osobe i tijela državne uprave čiji je osnivač Republika Hrvatska koje gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske sukladno Zakonu o šumama, te jedinice lokalne samouprave. Min: 10.000,00 eura
Max: 1.000.000,00 eura
Intenzitet potpore: 100%
https://tinyurl.com/yavapuzv
1.10.2019. EU komisija Europske snage solidarnosti Skupine mladih
Javna i privatna tijela s poslovnim nastanom u državama članicama EU-a
klik na link https://tinyurl.com/y2oqdrjz
15.10.2019. APPRRR Podmjera 17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika Max godišnje po korisniku:75.000 eura u kunskoj protuvrijednostii odnosi se na godinu za koju su zahtjevi za isplatu potpore podneseni.
Intenzitet potpore: do 70% prihvatljive premije osiguranja
Ukupna alokacija:75.000.000,00 kuna.
https://tinyurl.com/yxnxr3yr
30.11.2019. Zagrebačka županija Javni poziv za ostvarivanje prava na financiranje programa i projekata udruga i drugih neprofitnih organizacija čije je područje djelovanja kulturnog, socijalnog, humanitarnog, vjerskog, sportskog, obrazovnog i sličnog značenja u 2019. godini Udruge i druge neprofitne organizacije Min: 1.000,00 HRK
Max: 30.000,00 HRK
https://tinyurl.com/ydbv4vng
31.12.2019. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije KK.06.2.2.06 REVITALIZACIJA BROWNFIELD LOKACIJA Gradovi i općine Zagrebačke županije Min: 3.500.000,00 HRK
Max: 50.000.000,00 HRK
Intenzitet potpore: 100%
https://tinyurl.com/yde6e8os
31.12.2019. Ured za udruge "Prostori sudjelovanja - razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice" udruge, zaklade, pravne osobe vjerskih zajednica i umjetničke organizacije registrirane kao neprofitne organizacije, dok su prihvatljivi partneri organizacije civilnoga društva, javne ustanove te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ukupna alokacija: 70.000.000kn https://tinyurl.com/yb9r34wb
31.12.2019. Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa UP.02.1.1.08 UKLJUČIVANJE DJECE I MLADIH U RIZIKU OD SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI TE OSOBA S INVALIDITETOM I DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U ZAJEDNICU KROZ ŠPORT Organizacija civilnog društva upisana u registar udruga i registar športske djelatnosti, ustanova upisana u registar športske djelatnosti, osnovna škola prema popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja, srednja škola prema popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja, sveučilište, fakultet, umjetnička akademija, veleučilište ili visoka škola prema popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja, ustanova socijalne skrbi: dom socijalne skrbi i centar za pružanje usluga u zajednici. Max: 150.000,00 do 400.000,00 HRK
Min: 1.000.000,00 do 1.500.000,00 HRK
Intenzitet potpore: 100%
https://tinyurl.com/yc4jdqkl
31.12.2019. Ured za udruge Suradnja organizacija civilnoga društva i lokalnih vlasti na prevenciji korupcije i sukoba interesa u provedbi javnih politika Neprofitne organizacije
OCD
JLS
JRS
*klik na link https://tinyurl.com/yaywsqp7
31.12.2019. Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa UP.02.2.2.09 RAZVOJ USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM – FAZA II Udruga – pravna osoba osnovana sukladno Zakonu o udrugama – savez, zajednica, mreža, koordinacija ili drugi oblik udruživanja udruga. Max: 120.000,00 do 400.000,00 HRK
Min: 500,00 do 2.500.000,00 HRK
Intenzitet potpore: 100%
https://tinyurl.com/yaonxtdg
31.12.2019. Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja UP.02.2.2.08. Otvoreni poziv -dječji vrtić sukladno popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja
-JLS
Max: 15.000.000,00 HRK
Min: 500.000,00 HRK
Intenzitet potpore: 100%
https://tinyurl.com/yd48lh9f
31.12.2019. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Unaprjeđivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 2 Centri za socijalnu skrb Bespovratno
Min: 150.000,00 HRK
Max: 15.120.000,00 HRK
http://tinyurl.com/zwdwb89
31.12.2019. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Unaprjeđivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici osobama s invaliditetom kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1 Domovi socijalne skrbi za osobe sa invalditetom Bespovratno
Min: 150.000 HRK
Max: 9.000.000,00 HRK
http://tinyurl.com/zn2bbyp
31.12.2019. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Unapređivanje infrastrukture pružatelja socijalnih usluga djeci i mladima kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1 Domovi socijalne skrbi / centara za pružanje usluga u zajednici za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi i djecu i mlade s problemima u ponašanju Bespovratno
Minimalno: 152.000,00 HRK
Maksimalno: 15.200.000,00 HRK
http://tinyurl.com/jlxqdrh
31.12.2019. Ministarstvo gospodarstva Trajni otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“ Mali i srednji poduzetnici, mikro poduzetnici,
veliki poduzetnici
Bespovratno:
Minimalno:190.000,00 HRK
Maksimalno:56.000.000,00 HRK
http://tinyurl.com/zyc8ls3
29.6.2020. Ministarstvo gospodarstva KK.03.2.1.11 ZNAKOVI KVALITETE Prijavitelj mora biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. "Definicija MSP-ova" Uredbe 651/2014. Bespovratno:
Minimalno:4.000,00 HRK
Maksimalno:75.000,00 HRK
https://tinyurl.com/yb4dlqww
29.6.2020. Ministarstvo gospodarstva KK.03.2.1.16 INTERNACIONALIZACIJA POSLOVANJA MSP-OVA – FAZA II Pravne ili fizičke osobe koje su mikro, mali ili srednji poduzetnik sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.
Minimalno:100.000,00 HRK
Maksimalno:1.000.000,00 HRK
https://tinyurl.com/y8kgchxz
29.6.2020. Ministarstvo gospodarstva Inovacijski vaučeri za MSP-ove KK.03.2.2.03 Otvoreni poziv Mikro, mala i srednja poduzeća.
Minimalno:10.000,00 HRK
Maksimalno:75.000,00 HRK
https://tinyurl.com/ybexsvb4
29.6.2020. Ministarstvo gospodarstva Certifikacijom proizvoda do tržišta KK.03.2.1.12 Otvoreni poziv Mikro, mala i srednja poduzeća. Max: 1.000.000,00 HRk https://tinyurl.com/ycblv699
30.6.2020. Ministarstvo regionalnoga
razvoja i fondova Europske unije
Priprema i provedba Integriranih
razvojnih programa temeljenih
na obnovi kulturne baštine
Tijela javne vlasti
Pravne osobe kao vlasnici kulturnih dobara.
Grupa aktivnosti A)
· najniži iznos 500.000,00 kuna;
· najviši iznos 5.000.000,00 kuna.
Grupa aktivnosti B)
· najniži iznos 7.000.000,00 kuna;
· najviši iznos 100.000.000,00 kuna
http://tinyurl.com/j6p54gx
30.9.2020. APPRRR Tip operacije 3.1.1. „Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete“ OPG,
obrt, trgovačko društvo registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti
fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
mikro, mala i srednja poduzeća
Potpora se odobrava na razdoblje do pet godina u maksimalnom iznosu do 15.000 eura, odnosno maksimalno do 3.000 eura godišnje u protuvrijednosti u kunama.
Ukupna alokacija:35.000.000,00 HRK
https://tinyurl.com/y26etkax
31.12.2020. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Zaželi – Program zapošljavanja žena UP.02.1.1.05; Otvoreni poziv Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Udruge, Sindikati, Neformalna udruženja i inicijative, Ostalo, Neprofitne organizacije Min:900.000,00HRK
Max:10.000.000,00HRK
https://tinyurl.com/ycpbaxy4
30.12.2020. Ministarstvo zravstva Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza 1 Organizacije civilnog društva
Jedinice lokalne samouprave
Jedinice regionalne (područne) samouprave
Zdravstvene institucije
za Komponentu 1 ukupno: 10.000.000,00 HRK.
Min: 200.000,00 HRK
Max: 500.000,00 HRK
intenzitet potpore od 100%
za Komponentu 2 ukupno: 17.000.000,00 HRK
Min: 500.000,00 HRK
Max: 1.000.000,00 HRK
intenzitet potpore od 100%.
https://tinyurl.com/y7534mxq
31.12.2020. EU fondovi Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave Ukupno na raspolaganju 171.800.000,00 HRK bespovratnih sredstava http://tinyurl.com/zghjfu4
Trajno otvoreni poziv Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora KK.04.2.1.04 Otvoreni poziv – tijela državne vlasti, ministarstva, središnji državni uredi, državne upravne organizacije i uredi državne uprave u županijama
– jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave
- javne ustanove ili ustanove koje obavljaju društvene djelatnosti
– vjerske zajednice koje obavljaju društvene djelatnosti
– udruge koje obavljaju društvene djelatnosti
Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 380.000.000,00 HRK
Najniži iznos bespovratnih sredstava: 80.000,00 HRK
Najviši iznos bespovratnih sredstava: 40.000.000,00 HRK
https://tinyurl.com/y95fy6pa
Trajno otvoreni poziv *klik na link Suradnja organizacija civilnoga društva i lokalnih vlasti na prevenciji korupcije i sukoba interesa u provedbi javnih politika *klik na link *klik na link https://tinyurl.com/y959mtsr
Do utroška
sredstava
Zagrebačka županija Javni natječaj za prikupljanje
poduzetničkih zahtjeva za kredit
kroz Program "Kreditom do uspjeha
2014." Mjera 1. - Kreditom do
konkurentnosti
Mikro, mali i srednji
subjekti malog
gospodarstva
(trgovačka društva,
d.o.o., j.d.o.o. i
profitne ustanove)
Najniži iznos kredita : 100.000,00
Najviši iznos kreita:
5.000.000,00 kn
http://tinyurl.com/jxpxs29
Do utroška
sredstava
Ministarstvo poduzetništva
i obrta
Javni poziv za prijavu gospodarskih
manifestacija, znanstveno – stručnih
skupova i ostalih aktivnosti promidžbe
poduzetništva i obrta
Jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave, Mala i srednja poduzeća, Udruge, Zadruge, Instituti, Fakulteti,
Razvojne agencije, Ustanove
od 10.000,00 kn
do 140.000,00 kn
http://tinyurl.com/zhabwsv

Fotografije

Dokumenti

KLUB

1

Sudjelujemo na radionici u Ministarstvu poljoprivrede na kojoj se predstavlja Mjera 6.2.1.,te 4.1.1. Traži se mjesto...

insert_photo

Poziv zainteresiranim poljoprivrednim proizvođačima s područja LAG-a SAVA: Zagrebačka županija na jesen planira...

insert_photo
1

/POZIV NA PREDSTAVLJANJE NATJEČAJA LAG-a ZA MALE POLJOPRIVREDNIKE/ LAG SAVA poziva sve zainteresirane...

insert_photo
1

/JAVNI POZIV/ Pozivamo sve zainteresirane stručnjake i stručnjakinje da se prijave za sudjelovanje u radu...

insert_photo

/OBJAVLJEN PRVI LAG NATJEČAJ/ 21. ožujka 2018. LAG SAVA objavio je prvi Natječaj namjenjen malim poljoprivrednim...

insert_photo
1

SKUPŠTINA LAG-a SAVA DONIJELA ODLUKU O POVEĆANJU ALOKACIJE ZA TO 1.1.1. Obaviještavamo Vas kako je Skupština LAG-a...

insert_photo
1

/ZAPOČEO PROJEKT JOB COLLEGE SAVA/ 14. svibnja 2018. godine započeo je s provedbom projekt JobCollege Sava, kojeg...

insert_photo
1

ŽELITE BESPLATNO PUTOVATI I USPUT NEŠTO NAUČITI A ŽIVITE NA PODRUČJU LAG-A SAVA? Pročitajte tekst u nastavku i...

insert_photo
4

Iznimno nas veseli što su neki naši korisnici već završili projekte za koje su unutar LAG Natječaja ostvarili...

insert_photo
1

LAG SAVA otvorio je novi natječaj namijenjen poljoprivrednicima. Upravni odbor LAG-a SAVA na svojoj 32. Sjednici...

insert_photo
Facebook Twitter Google plus
share
keyboard_backspace search print QR arrow_upward