menu

Natječaji na nacionalnoj razini

Natječaji na nacionalnoj razini

LAG SAVA prati sve objavljene natječaje na lokalnoj i nacionalnoj razini.

Trenutno aktualne natječaje možete vidjeti u sljedećoj tablici

    tablica ažurirana: 16.3.2018.      
ROK ZA PRIJAVU NATJEČAJ RASPISALA NAZIV NATJEČAJA PRIJAVITELJI SREDSTVA LINK ZA INFO
19.3.2018. OTP banka Javni natječaj za dodjelu donacija u 2018. Udruge, klubovi i ustanove sa sjedištem u Republici Hrvatskoj Do 30.000 HRK https://tinyurl.com/y79boskk
20.3.2018. Plin VTC d.o.o. Natječaj za dodjelu donacija u 2018. Neprofitne organizacije Raspoloživi iznos za financiranje projekata po ovom natječaju je 100.000 kuna https://tinyurl.com/y8z2mgnu
20.3.2018. Ministarstvo turizma Javni Poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnost turističkog gospodarstva Zadruge, Obiteljska poljoprivredna gospodarstva Min:20.000 HRK
Max:400.000 HRK
https://tinyurl.com/yc24ofty
21.3.2018. Zaklada kultura nova Javni poziv za predlaganje projekata u dvije kategorije: osmišljavanje međunarodnih suradničkih projekata i putovanje u inozemstvo radi selekcije programa Udruge i umjetničke organizacije 1. osmišljavanje međunarodnih suradničkih projekata do 15.000 kn
2. putovanje u inozemstvo radi selekcije programa do 15.000 kn
https://tinyurl.com/yb6wb79b
25.3.2018. ACI d.d. Natječaj za financiranje projekata neprofitnih organizacija Neprofitne organizacije Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 200.000,00 kuna
Min:2.000 HRK
Max:30.000 HRK
https://tinyurl.com/ya8dmka4
30.3.2018. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2018. godini prema Programu podrške regionalnom razvoju -jedinice lokalne samouprave razvrstane u V. skupinu, osim područja JLS-a s otoka
-jedinice lokalne samouprave razvrstane u VI. skupinu, osim područja JLS-a s otoka
-jedinice područne (regionalne) samouprave razvrstane u I. i II. skupinu (ukoliko supodručja provedbe projekta područja V. i VI. skupine JLS-a, osim područja JLS-a sotoka)
-jedinice područne (regionalne) samouprave razvrstane u III. skupinu (ukoliko supodručja provedbe projekta područja I.-VI. skupine JLS-a, osim područja JLS-a s otoka)
*klik na link https://tinyurl.com/ybmmx4sx
31.3.2018. Središnji državni ured za šport Natječaj za sufinanciranje športskih programa poticanja lokalnog športa i športskih natjecanja u 2018. godini Udruga iz sustava športa koja je osnovana sukladno Zakonu o udrugama Poticanje programa bavljenja amaterskim športom i športskom rekreacijom, područje 1.,
planirana vrijednost iznosi 4.000.000,00 kuna;
Poticanje programa organiziranja športskih natjecanja i odlaska na međunarodna športska
natjecanja, područje 2., planirana vrijednost iznosi 1.900.000,00 kuna;
Poticanje programa obuke neplivača, područje 3., planirana vrijednost iznosi 800.000,00
kuna;
Poticanje programa organiziranja međunarodnih športskih konferencija, područje 4.,
planirana vrijednost iznosi 300.000,00 kuna.
Min:10.000 HRK
Max: 120.000HRK
https://tinyurl.com/y9ar6mzr
31.3.2018. Hrvatska elektroprivreda d.d. Natječaj za dodjelu donacija ustanovama, udrugama i drugim organizacijama civilnog društva u 2018. godini. Organizacije civilnog društva
Ustanove sa sjedištem u Republici Hrvatskoj
Min:2.000 HRK
Max:35.000 HRK
https://tinyurl.com/y7ne5n69
31.3.2018. Fond europske pomoći za najpotrebnije Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2017./2018.); Otvoreni poziv Jedinice lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave koje su osnivači javnih odgojno-obrazovnih ustanova (osnovnih škola), sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja. Najniži iznos bespovratnih sredstava: 200.000,00 HRK
Najviši iznos bespovratnih sredstava: 1.500.000,00 HRK
https://tinyurl.com/yb5bgulh
3.4.2018. APPRRR Natječaj za provedbu podmjere 16.1. “Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina Europskog partnerstva za inovacije (EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost” – provedba tipa operacije 16.1.1. “Potpora za osnivanje operativnih skupina” Operativne skupine koju čine najmanje dva partnera.
- fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i/ili Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ)
- proizvođačke grupe i organizacije u poljoprivrednom i prehrambeno-prerađivačkom sektoru
- fizičke i pravne osobe koje se bave djelatnostima u okviru prihvatljivih tema.
Ukupan iznos sredstava: 1.140.000,00 HRK https://tinyurl.com/ycj7dzms
6.4.2018. APPRRR Natječaj za provedbu podmjere 10.2. „Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi“ Javna tijela koja se bave očuvanjem biljnih ili životinjskih genetskih izvora Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 16.300.000,00 HRK
Najviši iznos bespovratnih sredstava: 30.000,00 eura
https://tinyurl.com/y8grmbjg
12.4.2018. EU Mjere informiranja i promocije u vezi s poljoprivrednim proizvodima koje se provode na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama; Jednostavni programi Trgovinske ili međutrgovinske organizacije koje su u Hrvatskoj reprezentativne za određeni sektor ili sektore, a posebno:, sektorske organizacije i skupine odnosno svako udruženje, bez obzira na njihov pravni oblik, sastavljeno uglavnom od proizvođača ili prerađivača istog proizvoda pod uvjetom da su reprezentativne za naziv koji je zaštićen sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i koji je obuhvaćen tim programom, trgovinske ili međutrgovinske organizacije koje su na razini Europske unije reprezentativne za određeni sektor ili sektore- priznate proizvođačke organizacije ili udruženja proizvođačkih organizacija, tijela poljoprivredno-prehrambenog sektora čiji su cilj i aktivnost usmjereni ka pružanju informacija o poljoprivrednim proizvodima i njihovoj promociji i kojima je povjerena zadaća pružanja javnih usluga u tom području. Ukupan iznos sredstava:95.000.000,00 EUR https://tinyurl.com/ya5b445g
12.4.2018. EU Mjere informiranja i promocije u vezi s poljoprivrednim proizvodima koje se provode na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama; Programi u kojima sudjeluje više korisnika Trgovinske ili međutrgovinske organizacije koje su u Hrvatskoj reprezentativne za određeni sektor ili sektore, a posebno, sektorske organizacije i skupine odnosno svako udruženje, bez obzira na njihov pravni oblik, sastavljeno uglavnom od proizvođača ili prerađivača istog proizvoda pod uvjetom da su reprezentativne za naziv koji je zaštićen sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i koji je obuhvaćen tim programom, trgovinske ili međutrgovinske organizacije koje su na razini Europske unije reprezentativne za određeni sektor ili sektore, priznate proizvođačke organizacije ili udruženja proizvođačkih organizacija, tijela poljoprivredno-prehrambenog sektora čiji su cilj i aktivnost usmjereni ka pružanju informacija o poljoprivrednim proizvodima i njihovoj promociji i kojima je povjerena zadaća pružanja javnih usluga u tom području. Ukupan iznos sredstava: 74.000.000,00 EUR https://tinyurl.com/y7xjwrcm
16.4.2018. APPRRR Tip operacije 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – sektor biljne proizvodnje Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
Proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija.
Min:5.000 eura
Max:300.000 eura
https://tinyurl.com/y7s67rcx
16.4.2018. Zračna luka Dubrovnik d.o.o. Natječaj za dodjelu financijske podrške za 2018. Organizacije civilnog društva, ustanove te pojedinci, koji se bave pozitivnim radom od općeg društvenog značaja za provedbu kulturnih, znanstvenih, odgojno-obrazovnih, zdravstvenih, humanitarnih, sportskih, ekoloških i drugih općekorisnih projekata / programa s ciljem društveno odgovornog ponašanja. Ukupna planirana vrijednost Natječaja je 950.000,00 kn. https://tinyurl.com/yay5qy84
18.4.2018. Ministarstvo za demografiju,obitelj, mlade i socijalnu politiku Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza 1 UP.02.2.2.06 Otvoreni privremeni poziv Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Udruge, Ostalo, Socijalne zadruge Intenzitet potpore 100%
*klik na link za iznose financiranja
https://tinyurl.com/yaaqnpbe
23.4.2018. APPRRR Tip operacije 6.2.1. “Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima” Obiteljska poljoprivredna gospodarstva, Pravne osobe Max: 375.575,00 HRK https://tinyurl.com/ybtvzaum
15.5.2018. EU Poziv za dodjelu Povelje za mobilnost u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju Otvoreni poziv EAC/A06/2017 Pojedinačna organizacija za strukovno obrazovanje i osposobljavanje ili nacionalni konzorcij za mobilnost. *klik na link https://tinyurl.com/yd2edshg
4.6.2018. Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja UP.03.1.1.03 Otvoreni poziv Javna i privatna visoka učilišta upisana u Upisnik visokih učilišta Min: 1.000.000,00 HRK
Max: 4.000.000,00 HRK
https://tinyurl.com/ybqzakp9
30.9.2018. Središnji državni ured za šport Javni poziv za sufinanciranje organizacije velikih športskih manifestacija u 2018. g. *klik na link za više informacija Najmanji iznos sufinanciranja po športskoj manifestaciji koji prijavitelj može ugovoriti je 100.000,00 kuna, a najveći 1.500.000,00 kuna s time da zatraženi iznos, koji mora biti unutar navedenih iznosa, ne smije iznositi više od 80% cjelokupne vrijednosti organizacije športske manifestacije. Ostatak sredstava potrebnih za organizaciju športske manifestacije prijavitelji su dužni osigurati iz ostalih izvora. https://tinyurl.com/y8ua5hu3
2.11.2018. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ Mala i srednja poduzeća, Zadruge, Fizičke osobe 1.polaganje majstorskog ispita – 2.600,00 HRK
2.priprema za polaganje majstorskog ispita – 5.400,00 HRK
3. priprema za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti – 3.200,00 kuna
4. prekvalifikacija za zanimanja u sustavu vezanih obrta koja se izvode prema Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) – stvarni troškovi školarine
5.polaganje pomoćničkog ispita – 1.200,00 kuna
6.izdavanje dozvola (licenci) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja – stvarni troškovi
7.polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti/polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik – 1.200,00/1.500,00 HRK
https://tinyurl.com/y7a2whzy
15.12.2018. Grad Jastrebarsko Javni poziv za sufinanciranje manifestacija značajnih za turističku ponudu Grada Jastrebarskog za 2018. godinu Udruge na području grada Jastrebarsko koje djeluju najmanje 1.godinu Iznos ukupnih sredstava 40.000HRK https://tinyurl.com/yacey9kl
15.12.2018. Grad Jastrebarsko Javni poziv za sufinanciranje projekata/programa/manifestacija udruga u kulturi za 2018. godinu Udruge na području grada Jastrebarsko koje djeluju najmanje 1.godinu Iznos ukupnih sredstava 320.000HRK https://tinyurl.com/yasf7e49
15.12.2018. Grad Jastrebarsko Javni poziv za sufinanciranje projekata/programa/manifestacija udruga iz područja društvenih djelatnosti za 2018. godinu Udruge na području grada Jastrebarsko koje djeluju najmanje 1.godinu Iznos ukupnih sredstava 340.000HRK https://tinyurl.com/ycp3ewt4
15.12.2018. Grad Jastrebarsko Javni poziv za sufinanciranje projekata i aktivnosti udruga u poljoprivredi za 2018. godinu Udruge poljoprivrednih proizvođača, lovačka društva i sl. Iznos ukupnih sredstava 50.000HRK https://tinyurl.com/ycceeaur
28.12.2018. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP KK.03.2.1.10 Mikro, malo ili srednje poduzeće
C Prerađivačka industrija
J Informacije i komunikacije
Min: 500.000HRK
Max:15.000.000HRK
https://tinyurl.com/ya7p7v34
31.12.2018. ili do isteka dostupnosti sredstava Ministarstvo za demografiju,obitelj, mlade i socijalnu politiku Natječaj za dodjelu jednokratnih financijskih podrški usmjerenog jačanju kapaciteta udruga u području razvoja socijalnih usluga i interventnoj pomoći organizacijama civilnog društva. Udruge *klik na link https://tinyurl.com/yareydvn
31.12.2018. Općina Stupnik JAVNI POZIV Za Dodjelu Subvencija U Poljoprivredi Općine Stupnik Poljoprivredna gospodarstva koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava 350,00 kuna poticaja za mliječnu kravu,
300,00 kuna poticaja za junicu (prvotelku),
250,00 kuna poticaja za rasplodnu krmaču,
100,00 kuna poticaja za rasplodnu kozu i ovcu
https://tinyurl.com/y9lfv4of
31.12.2018. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada KK.06.3.1.04; Otvoreni poziv Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave Min:1.875.000,00 HRk
Max:30.000.000,00 HRK
Intenzitet potpore: 85%
https://tinyurl.com/ya5asxaw
31.12.2018. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Građenje reciklažnih dvorišta jedinice lokalne samouprave Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 144.500.000,00 HRK
Najniži iznos bespovratnih sredstava: 500.000,00 HRK
Najviši iznos bespovratnih sredstava: 4.500.000,00 HRK
https://tinyurl.com/mgs8g2j
31.12.2018. *klik na link Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – faza II Otvoreni poziv Neprofitne pravne osobe kojima je nadležni ured izdao rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći. Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 49.000.000,00 HRK https://tinyurl.com/y8yqdbwc
31.12.2018. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Certifikacijom proizvoda do tržišta KK.03.2.1.08 Otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva Pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014 Min: 20.000,00 HRK
Max: 1.000.000,00 HRK
Intenzitet potpore:
mikro i malo poduzeće:85%
srednje poduzeće: 65%
https://tinyurl.com/y7vvfckb
1.2.2019. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom KK.06.3.1.07 Otvoreni postupak JLS-ovi i Grad Zagreb *klik na link https://tinyurl.com/ychcq6eg
31.12.2019. Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja UP.02.2.2.08. Otvoreni poziv -dječji vrtić sukladno popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja
-JLS
Max: 15.000.000,00 HRK
Min: 500.000,00 HRK
Intenzitet potpore: 100%
https://tinyurl.com/yd48lh9f
31.12.2019. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Unaprjeđivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 2 Centri za socijalnu skrb Bespovratno
Min: 150.000,00 HRK
Max: 15.120.000,00 HRK
http://tinyurl.com/zwdwb89
31.12.2019. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Unaprjeđivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici osobama s invaliditetom kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1 Domovi socijalne skrbi za osobe sa invalditetom Bespovratno
Min: 150.000 HRK
Max: 9.000.000,00 HRK
http://tinyurl.com/zn2bbyp
31.12.2019. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Unapređivanje infrastrukture pružatelja socijalnih usluga djeci i mladima kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1 Domovi socijalne skrbi / centara za pružanje usluga u zajednici za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi i djecu i mlade s problemima u ponašanju Bespovratno
Minimalno: 152.000,00 HRK
Maksimalno: 15.200.000,00 HRK
http://tinyurl.com/jlxqdrh
31.12.2019. Ministarstvo gospodarstva Trajni otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“ Mali i srednji poduzetnici, mikro poduzetnici,
veliki poduzetnici
Bespovratno:
Minimalno:190.000,00 HRK
Maksimalno:56.000.000,00 HRK
http://tinyurl.com/zyc8ls3
30.6.2020. Ministarstvo regionalnoga
razvoja i fondova Europske unije
Priprema i provedba Integriranih
razvojnih programa temeljenih
na obnovi kulturne baštine
Tijela javne vlasti
Pravne osobe kao vlasnici kulturnih dobara.
Grupa aktivnosti A)
· najniži iznos 500.000,00 kuna;
· najviši iznos 5.000.000,00 kuna.
Grupa aktivnosti B)
· najniži iznos 7.000.000,00 kuna;
· najviši iznos 100.000.000,00 kuna
http://tinyurl.com/j6p54gx
31.12.2020. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Zaželi – Program zapošljavanja žena UP.02.1.1.05; Otvoreni poziv Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Udruge, Sindikati, Neformalna udruženja i inicijative, Ostalo, Neprofitne organizacije Min:900.000,00HRK
Max:10.000.000,00HRK
https://tinyurl.com/ycpbaxy4
31.12.2020. EU fondovi Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave Ukupno na raspolaganju 171.800.000,00 HRK bespovratnih sredstava http://tinyurl.com/zghjfu4
Trajno otvoreni poziv Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora KK.04.2.1.04 Otvoreni poziv – tijela državne vlasti, ministarstva, središnji državni uredi, državne upravne organizacije i uredi državne uprave u županijama
– jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave
- javne ustanove ili ustanove koje obavljaju društvene djelatnosti
– vjerske zajednice koje obavljaju društvene djelatnosti
– udruge koje obavljaju društvene djelatnosti
Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 380.000.000,00 HRK
Najniži iznos bespovratnih sredstava: 80.000,00 HRK
Najviši iznos bespovratnih sredstava: 40.000.000,00 HRK
https://tinyurl.com/y95fy6pa
Do utroška
sredstava
Zagrebačka županija Javni natječaj za prikupljanje
poduzetničkih zahtjeva za kredit
kroz Program "Kreditom do uspjeha
2014." Mjera 1. - Kreditom do
konkurentnosti
Mikro, mali i srednji
subjekti malog
gospodarstva
(trgovačka društva,
d.o.o., j.d.o.o. i
profitne ustanove)
Najniži iznos kredita : 100.000,00
Najviši iznos kreita:
5.000.000,00 kn
http://tinyurl.com/jxpxs29
Do utroška
sredstava
Ministarstvo poduzetništva
i obrta
Javni poziv za prijavu gospodarskih
manifestacija, znanstveno – stručnih
skupova i ostalih aktivnosti promidžbe
poduzetništva i obrta
Jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave, Mala i srednja poduzeća, Udruge, Zadruge, Instituti, Fakulteti,
Razvojne agencije, Ustanove
od 10.000,00 kn
do 140.000,00 kn
http://tinyurl.com/zhabwsv

Fotografije

Dokumenti

KLUB

1

Sudjelujemo na radionici u Ministarstvu poljoprivrede na kojoj se predstavlja Mjera 6.2.1.,te 4.1.1. Traži se mjesto...

textsms

Poziv zainteresiranim poljoprivrednim proizvođačima s područja LAG-a SAVA: Zagrebačka županija na jesen planira...

textsms
Facebook Twitter Google plus
share
keyboard_backspace search print QR arrow_upward